Bestuur

De stichting kent slechts onbezoldigde bestuursleden en heeft geen personeel.

Kosten welke worden gemaakt ten behoeve van het functioneren van de stichting worden vergoed.

In de statutaire bepalingen en het beleidsplan zijn bepalingen opgenomen betreffende een rooster van aftreden, het vervullen van vacatures, het aangaan van verbintenissen, de vertegenwoordiging van de stichting, de onderlinge verdeling van functies, besluitvorming, het bijeenroepen van vergaderingen en het schorsen of ontslaan van bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen, met gelijkheid van stemmen. Zij hebben geen familierelatie.

De bestuurders voldoen aan het beschikkingsmachtcriterium. Er zijn geen rechtspersonen in het bestuur of in functie van bestuurder vertegenwoordigd. De jaarrekening wordt opgesteld door een accountant.

Bestuursleden

ir J. van Donselaar, voorzitter

E.K. Krab, penningmeester

M.C. Meerburg  MSc, secretaris

J.H. Luteijn

A. de Groot

Schuiven naar boven